E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 11

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ขุดลอกหนองสามขาฝั่งด้านตะวันออก ช่วงที่ 2 (ที่ดินของเทศบาลตำบลหัวตะพาน) บ้านรัตนวารี หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวารี ขนาดพื้นที่ 13,404 ตารางเมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 40,212 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 21 ต.ค. 64
ขุดลอกหนองสามขาฝั่งด้านตะวันออก ช่วงที่ 2 (ที่ดินของเทศบาลตำบลหัวตะพาน) บ้านรัตนวารี หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวารี ขนาดพื้นที่ 13,404 ตารางเมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 40,212 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 21 ต.ค. 64
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสาย ถนนเลียบคงคา ถึงสายเลียบคงคา บ้านรัตนวารี หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวารี กว้าง 4-5 เมตร ยาว 2,535 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ 12,405 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 21 ต.ค. 64
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสาย ถนนเลียบคงคา ถึงสายเลียบคงคา บ้านรัตนวารี หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวารี กว้าง 4-5 เมตร ยาว 2,535 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ 12,405 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 21 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งและจัดสถานที่ โครงการประเพณีออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 64
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบื้องห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพานแห่งที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 64
จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมด้านอาชีพ ทำขนม น้ำหมักผลไม้ น้ำสมุนไพร ตัดเย็บ และเสริมสวย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมด้านสุขภาพ กายและใจ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมด้านสุขภาพ กายและใจ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมด้านอาชีพ ทำขนม น้ำหมักผลไม้ น้ำสมุนไพร ตัดเย็บและเสริมสวย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมด้านสุขภาพ กายและใจ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมด้านสุขภาพ กายและใจ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อโครงพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมด้านอาชีพ ทำขนม น้ำหมักผลไม้ น้ำสมุนไพร ตัดเย็บและเสริมสวย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมด้านสุขภาพ กายและใจ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมด้านสุขภาพ กายและใจ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมด้านสุขภาพ กายและใจ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(แบบเหล็กเก็บตัวอย่างลูกปูน) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
จ้างเหมาต่อทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน ๒๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมด้านนันทนาการ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๔ ราย นางวร ศิลาวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ทั้ง ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Multitunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
จ้างปรับปรุงอาคารที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ทั้ง ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ - ๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
ซื้อกล้องวงจรปิดติดตั้งภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ทั้ง ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ทั้ง ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ทั้ง ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน ทั้ง ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
จ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่ทิ้งขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(ชิงช้า ๓ ที่นั่ง สัตย์โยก) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 64
จ้างเหมาจัดทำป้ายในสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 64
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 64