ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 14 มิ.ย. 64 73
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 1 มิ.ย. 64 85
ประกาศศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 1 มิ.ย. 64 73
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 27 พ.ค. 64 74
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 27 พ.ค. 64 88
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน 5 ก.พ. 64 260
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 30 ต.ค. 63 92
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 21 ก.ค. 63 158
การประเมินผลการจัดการสาธารณะตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2563 21 ก.ค. 63 154
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3 25 มิ.ย. 63 136
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 25 มิ.ย. 63 151
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 25 มิ.ย. 63 141
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 25 มิ.ย. 63 124
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 25 มิ.ย. 63 133
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 16 มิ.ย. 63 107
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 (ส่วนเนื้อเรื่อง) 16 มิ.ย. 63 113
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 (ส่วนหน้าปก) 16 มิ.ย. 63 92
รายงานแผนการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มิ.ย. 63 108
สถิติผู้มาใช้บริการหน่วยงานต่างๆของเทศบาล รอบ 6 เดือนแรก ของงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มิ.ย. 63 111
สถิติผู้มาใช้บริการหน่วยงานต่างๆของเทศบาล รอบ 6 เดือนแรก ของงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มิ.ย. 63 111
สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหัวตะพาน 9 มิ.ย. 63 134
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พศ. 2562 รอบ 12 เดือน 8 มิ.ย. 63 155
แผนป้องกันการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 8 มิ.ย. 63 110
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พศ. 2563 รอบ 6 เดือน 8 มิ.ย. 63 116
คำสั่งเทศบาลตำบลหัวตะพาน ที่ 70/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลหัวตะพาน 5 มิ.ย. 63 148
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลตำบลหัวตะพาน 5 มิ.ย. 63 134
สรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในหญิงวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 5 มิ.ย. 63 107
ทะเบียนการบันทึกข้อมูลการทำสัญญา/ข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ 2562 4 มิ.ย. 63 119
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-gp ปีงบประมาณ 2562 4 มิ.ย. 63 104
ทะเบียนการบันทึกข้อมูลการทำสัญญา/ข้อตกลง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 4 มิ.ย. 63 121