กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางวิไลวรรณ บุญดก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


จ่าเอกอดิศักดิ์ วัจนานนท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายสวัสดิ์ โพธิ์ศรีคุณ
พนักงานจ้างทั่วไป


น.ส.วาสนา ปุคะสิงห์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางบุญเลิศ ภูตะอินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายประเสริฐ สมควร
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมศักดิ์ บุญดก
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิชัย สินเติม
พนักงานจ้างทั่วไป